Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 186


 

 

Kunnanvaltuuston koollekutsuminen

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 186  

68/00.01.01.03/2022  

  

 Asian aiempi käsittely:

 

 Asianumero: 754/021/2021

 Kunnanhallitus 14.6.2021 § 214
 Kunnanvaltuusto 2.8.2021 § 50

  

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

Valtuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

 

Valtuusto voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

 

Edellisen valtuuston päätöksen mukaan kokouksen ajasta ja kokouspaikasta sekä pöytäkirjan nähtävillä pidosta on ilmoitettu niissä lehdissä, joissa muutkin kunnan ilmoitukset eri päätöksen mukaan julkaistaan.

 

Kokouskutsussa ilmoitetaan kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kokouskutsu lähetetään ja annetaan yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kutsumisajassa mahdollisuuksien mukaan pyritään siihen, että kutsumisaika on seitsemän päivää.

 

Hallintosääntö § 75 mukaan valtuuston sähköinen kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto muuttaa aiempaa 2.8.2021 § 50 tekemäänsä päätöstä valtuuston koollekutsumisesta siten, että kokouskutsu, joka sisältää esityslistan sekä liitteet lähetetään 1.11.2022 alkaen vain sähköisesti, mikäli kunnanhallitus pystyy varmistumaan siitä, että kaikki valtuutetut sekä ne varavaltuutetut joille kokouskutsu tulee lähettää, omaavat sellaiset tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, että pystyvät kokouskutsun vastaanottamaan ja käsittelemään.

Viranhaltijatyönä, kunnanjohtajan tai hänen nimeämänsä toimesta, toteutetaan kysely sen toteamiseksi, että kaikilla kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kokouskutsun saavilla on sellaiset tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet, että pystyvät kokouskutsun vastaanottamaan ja käsittelemään.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: