Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.01.2024/Pykälä 14


 

 

Kunnan myöntämät avustukset 2024

 

Kunnanhallitus 22.01.2024 § 14  

15/02.05.01.02/2024  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jarno Kilpinen, p. 040 4868 300

 

 Talousarviossa 2024 avustuksia varten on varattu mää­­ra­ho­ja 45.000 euroa. Viime vuonna 2023 määrärahat jakautuivat seuraavasti:

 - Kulttuuritoimen avustukset 2.200 euroa 

 - Liikuntatoimen avustukset 18.000 euroa 

 - Nuorisotoimen avustukset 5.500 euroa 

 - Toiminta-avustukset 19.300 euroa

 

 Avustukset julistetaan haettavaksi 31.1.2024 alkaen. Ennen avus­tus­ten haettavaksi julistamista tulee kunnanhallituksen mää­ri­tel­lä, miten avustuksiin varatut määrärahat tullaan ja­ka­maan. Toiminta-avustuksia on vuosittain myönnetty mm. ky­­yh­dis­tyk­sil­le, eläkeläisjärjestöille ja muille yleis­hyö­dyl­li­sil­le yhteisöille. Avustusten jakoperusteet ovat seuraavat:

 - Kunta avustaa tyrnäväläisten hyväksi tapahtuvaa toimintaa - Avustuksen myöntämisen ensisijainen peruste on avus­tet­ta­van toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus ja avus­tuk­sen tarve

 - Pelkästään poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan avus­tus­ta ei myönnetä.

 - Talousarviossa toiminta-avustuksiin on osoitettu 19 300 eu­roa, joista nyt jaetaan 19 000 euroa.

 

 Kulttuuritoimen avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja tai­de­toi­min­taan. Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toi­min­nan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja oma­toi­mi­suut­ta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tue­taan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien mää­rää ja monipuolistaa Tyrnävän kulttuuritarjontaa. Avus­tus­ten hakijoina ja saajina voivat olla yksittäiset henkilöt, ryh­mät tai järjestöt. Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 2 200 € ja se jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan.

 

 Nuorisotoimen avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edel­ly­tyk­siä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustusta myön­ne­tään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai niiden pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sil­le tai nuorten toimintaryhmille, joiden jä­se­nis­tä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista noin 2/3 on 7 - 28 -vuotiaita tyrnäväläisiä. Avustuksia myönnetään toi­min­taan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, ak­tii­vis­ta kansalaisuutta ja parantaa osallisuutta. Nuorisotoimen avus­tuk­siin on varattu 5500 euron määräraha ja se jaetaan ke­vään haun yhteydessä kokonaan.

 

 Liikuntatoimen vuosiavustuksen kunnanhallitus vahvistaa jaet­ta­vak­si perusavustuksina 10 000 € ja myöhemmin vuo­den aikana kohdeavustuksina 8 000 €.

 

 Esitän vuosiavustuksien ja­ko­pe­rus­te­luik­si seuraavaa:

 

 1. Perusavustus

 Perusavustusta voi saada tyrnäväläinen rekisteröity yh­dis­tys, jonka pääasiallinen toiminta sääntöjensä mukaisesti on lii­kun­ta­toi­min­ta. Perusavustusta jaettaessa huomioidaan ko­ko seura-/yhdistystoiminta edelliseltä vuodelta, mm. osal­lis­tu­ja­mää­rät ja pidetyt ohjatut harjoituskerrat sekä seu­ran/-yh­dis­tyk­sen tulevan kauden suunnitelmat.

 

 2. Kohdeavustus

 Kohdeavustus jaetaan seuraaviin avustusmuotoihin: oh­jaus­avus­tuk­set, koulutusavustus ja valmentajakurssit sekä ta­pah­tu­ma-avus­tuk­set.  Kohdeavustuksista kohta 2.1. on tar­koi­tet­tu vain juniorivalmennukseen ja -ohjaukseen.

 

 2.1. Ohjausavustus

 Ohjausavustusta saadakseen seurat ilmoittavat kaikki har­joi­tuk­set neljännesvuosittain. Ohjatuista harjoituksista mak­se­taan enintään kaksi (2) harjoitusta per ryhmä (min. 7 osal­lis­tu­jaa) tai yksilövalmennettava per viikko.

 Avustus: Ei koulutustasoa; 4,50€

 Koulutustaso 1; 7,00€

 Koulutustaso 2; 8,00€

 Koulutustaso 3; 9,00€

 Koulutustaso 4; 10,50€

 Koulutustaso 5; 10,50€

 

 2.2. Koulutusavustus, valmentajakurssit

 Koulutustaso 1; 34,00€

 Koulutustaso 2; 60,00€

 Koulutustaso 3, 4 ja 5; 85,00€

 Toimitsijakurssit 17,00€ /osallistuja

 Tyrnävällä järjestettävästä koulutuksesta avustus on 50% edel­li­sis­tä avustussummista.

 

 2.3. Tapahtuma-avustus

 Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yh­dis­tyk­sil­le, yrityksille tai yhteisöille, joiden järjestämä ta­pah­tu­ma täyttää seuraavat ehdot:

 1. Tapahtuma on liikunnallinen ja se järjestetään Tyrnävän kun­nan alueella.

 2. Tapahtuma liikuttaa tyrnäväläisiä ja se monipuolista paik­ka­kun­nan tapahtumatarjontaa.

 3. Avustusta haetaan tai sen hakemisesta sovitaan lii­kun­ta­koordinaattorin kanssa ennen tapahtumaa.

 4. Tapahtumasta raportoidaan tapahtuman jälkeen.

 

 Tapahtuma-avustusta maksetaan 300 € per tapahtuma. Ta­pah­tu­ma-avus­tuk­sen hakija voi saada avustuksen myös kult­tuu­ri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa yhdessä jär­jes­tet­­vis­tä tapahtumista, esimerkiksi kunnanmestaruuskisoista, tur­nauk­sis­ta, puulaakeista ym. liikuntaa edistävistä ta­pah­tu­mis­ta.

 

 Muita ehtoja avustuksille: Kaikki avustukset maksetaan suo­raan yhdistyksille tai seuroille. Tyrnävän kunnalla on oikeus tar­kis­taa avustetun tahon kirjanpito ja toiminnan raportointi. Vää­rin perustein saatu avustus voidaan periä takaisin. Mää­­ra­ho­jen loppuessa liikuntatoimen kohdeavustuksien jako päät­tyy.

 

Kunnan avustusten saaminen velvoittaa yhdistystä osallistumaan kunnan järjestämään yhdistysiltaan vähintään kerran vuodessa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talous- ja hallintojohtajan esityksen ja julistaa kulttuuritoimen avustukset, liikuntatoimen perusavustukset, nuorisotoimen avustukset sekä toiminta-avustukset haettavaksi 1.3.2024 mennessä. Ilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla 31.1.2024. Avustusten hakuajasta ja -perusteista viestitään myös kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä ilmoitustauluilla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.