Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 189


Liite 1 sopimukset_tyrnävä_30062022 päivitetty
Liite 2 infokirje_kunnalle 240822

 

 

Tyrnävän kunnan selvitys Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

 

Kunnanhallitus 05.09.2022 § 189  

63/03.03/2022  

 

Asian aiempi käsittely:
KHALL § 39 14.2.2022

 KVALT § 7 21.2.2022

 KHALL § 159 20.6.2022

 

TYRNÄVÄN KUNNAN SELVITYS POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLE

 

817/300/2021

 

KHALL § 39 Valmistelu: hallinto- ja talousjohtaja Jarno Kilpinen, puh 040 486 8300.

 

 Selvityksen taustaa

 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kun­ta­yh­ty­mil­tä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Pohjanmaan kun­nil­ta/ kuntayhtymiltä vastuu siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hy­vin­voin­ti­alu­eel­le.

 

 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu­dis­tuk­sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lain­sää­dän­nön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myö­hem­min VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mu­kaan kun­nan/kun­tayh­ty­män on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hy­vin­voin­ti­alu­eel­le selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tar­koi­te­tuis­ta so­si­aa­li- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käy­tös­sä ole­vis­ta toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omai­suu­des­ta, so­pi­muk­sis­ta ja vastuista. Lisäksi samassa mää­­ajas­sa kun­nan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n no­jal­la siir­ty­vän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mu­kai­ses­ta lomapalkkavelasta.

 

 Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoitaviin kun­ta­yh­ty­miin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22-26, 28-31 ja 42 §:ssä.

 

 Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kun­nan/kun­tayh­ty­män antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päät­tää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, so­pi­mus­ten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hy­vin­voin­ti­alu­een vastuulle (VPL 28 §).

 

 Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat­so­mi­aan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue kat­soo, että kunnan antaman selvityksen mukaan hy­vin­voin­ti­alu­een hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja so­pi­muk­set eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pe­las­tus­toi­men järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neu­vo­tel­ta­va kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

 

 Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä vii­meis­tään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omai­suu­des­sa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muu­tok­sia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hy­vin­voin­tialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

 

 Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu pää­tös vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

 

 Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan sel­vi­tyk­sen antaa kunnan valtuusto, mikäli hal­lin­to­sään­nös­sä ei toisin määrätä.

 

 Selvitys käytössä olevista toimitiloista

 

 Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, eri­kois­sai­raan­hoi­don, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kun­nan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen no­jal­la hyvinvointialueen hallintaan. Siirtymäkauden vuok­ra­so­pi­mus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuot­ta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voi­mas­sa­oloa vuodella.

 

 Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuok­ran laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen vä­lis­sä vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausunnolla kun­nis­sa 24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 valmistunee lo­pul­li­nen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v.2023-2026) vuok­ra­so­pi­muk­sen vuokran määrittelyssä. Voi­maan­pa­no­lain 22 §:n mukaan vuokran on katettava koh­tuul­li­set pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat so­pia vuok­raa­mi­ses­ta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siir­ty­­ajan vuok­ran tulee olla säädetyn mukainen.

 

 Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuok­ra­so­pi­muk­set siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hy­vin­voin­ti­alu­een vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat vuok­ra­so­pi­muk­set, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan os­ta­jan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa so­pi­mus­kau­den päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue ei­vät toisin sovi.

 

 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät ti­lat Tyrnävän kunnan osalta ilmoitetaan kohdassa vuok­ra­vas­tuut, luettelo liitteeksi.

 

 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistamat toi­mi­ti­la­ra­ken­nuk­set siirtyvät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omis­tuk­seen.

 

 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuok­ra­so­pi­muk­sis­sa.

 

 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

 

 Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siir­ty­vät 1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liit­ty­vä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
 

 Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osak­keet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon pal­ve­lu­jen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön to­si­asial­li­nen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot­ta­mi­nen.
 

 Selvitys Tyrnävän kunnan siirtyvästä omaisuudesta il­moi­te­taan kohdassa siirtyvä irtain omaisuus.

 

 Selvitys siirtyvistä sopimuksista

 

 Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siir­ty­vät kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe­las­tus­toi­men järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hy­vin­voin­ti­alue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siir­ry hy­vin­voin­ti­alu­eel­le.

 

 Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hy­vin­voin­ti­alu­eel­le siirtyvät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lu­kien sellaiset sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoit­ta­maan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa so­pi­mus­kau­den päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja kun­ta voivat sopia asiasta toisin.

 

 Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sel­lai­sis­ta sopimuksista, jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 - 31.12.2022.

 

 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hank­ki­nut Cloudia-sopimustenhallintajärjestelmän, johon kunta on tal­len­ta­nut siirtyvät sopimukset. Siirtyvät ti­la­vuok­ra­so­pi­muk­set ja muut sopimukset ilmoitetaan erillisellä liitteellä, jonka hy­vin­voin­ti­alue toimittaa kullekin kunnalle erikseen Cloudia so­pi­mus­ten­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­tä. Kunta antaa sopimuksista li­­tie­dot myös selvityspohjassa sopimuksista pyydettyihin ky­sy­myk­siin.

 

 Tyrnävän kunta ehdottaa, että Pohjois-Pohjanmaan hy­vin­voin­ti­alu­eel­le siirtyvät liitteessä mainitut sopimukset.

 

 Selvitys siirtyvistä vastuista

 

 Tyrnävän kunta ehdottaa, että Pohjois-Pohjanmaan hy­vin­voin­ti­alu­eel­le siirtyvät liitteessä mainitut sopimuksiin ym. liit­ty­vät vastuut.

 

 Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jääviin tehtäviin eikä si­tä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esi­tys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kun­nan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voi­mas­sa­olo­ajan.

 

 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

 

 Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan hen­ki­lös­tön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hy­vin­voin­ti­alu­eel­le sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liik­keen­luo­vu­tuk­sek­si. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kun­ta­yh­ty­män palveluksessa olevien opiskeluhuollon psy­ko­lo­gien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hy­vin­voin­ti­yh­ty­mään.

 

 Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen teh­­vien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siir­rot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista teh­­vis­tä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tu­ki­teh­­viä.

 

 Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan pal­ve­luk­ses­ta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yk­si­löi­dään kussakin luovuttavassa organisaatiossa käy­­väs­sä yhteistoimintamenettelyssä.

 

 Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla se­kä vakinaiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voi­mas­sa luovutushetkellä.

 

 Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka pal­ve­lus­suh­de päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luo­vu­tuk­sen piirissä, mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan il­man päivänkään keskeytystä. Määräaikaisen pal­ve­lus­suh­teen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jat­ke­ta, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / vi­ran­hoi­to­mää­räyk­sen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.

 

 Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / vir­ka­va­paal­la olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen pe­ri­aat­tein hyvinvointialueen palvelukseen.

 

 Tyrnävän kunta antaa liitteenä olevan arvion Poh­jois-Poh­jan­maan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palk­ka­ku­luis­ta ja lomapalkkavelasta.

 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kun­nan­val­tuus­to:

 

 1. Antaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle liitteiden mu­kai­sen selvityksen,

 

 2. Esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja vel­voit­teet siirtyvät 1.1.2023 Tyrnävän kunnalta Poh­jois-Poh­jan­maan hyvinvointialueelle,

 

 3. Varaa Tyrnävän kunnalle oikeuden täydentää annettua sel­vi­tys­tä ja
 

 4. Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täy­den­nyk­set ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

 

Kunnanhallitus: Hyväksyttiin.

 

KVALT § 7 

 

Kunnanvaltuusto:   Hyväksyttiin.

 

KHALL § 159 Valmistelu: asiahallintavastaava Jaana Koski, p. 050 316 8773.

 

 Helmikuussa annettua selvitystä täydennetään seuraavasti:

 

 Selvitys käytössä olevista toimitiloista:

 

 Toimistotilojen vuokrissa on huomioitu yhteiskäyttötilojen käyt­tö. Kokoustilojen käytöstä veloitetaan Tyrnävän kunnan ti­la­oh­jel­man mukaisesti.

 

 Selvitykseen on lisätty tieto siitä, että terveyskeskuksen kiin­teis­tös­sä sijaitseva Tyrnävän kunnan päätearkiston ar­kis­to­ti­la ei siirry vuokralle hyvinvointialueelle.

 

 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta: 

  

 Irtain omaisuus on muulta osin tasearvoltaan nolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä oleva irtain omaisuus siirtyy hy­vin­voin­ti­alu­eel­le, vaikkei se näy taseessa.

 

 Selvitys siirtyvistä sopimuksista:

 

 Selvitykseen helmikuun jälkeen lisätyt sopimukset näkyvät liit­tees­sä ensimmäisenä.

 

 Jaettavien sopimusten osalta neuvotellaan Tyrnävän kun­nan, hyvinvointialueen sekä palveluntuottajan kesken, kuin­ka jako voidaan toteuttaa.

 

 Selvitys siirtyvistä vastuista:

 

 Selvitystä on täydennetty leasing-sitoumusten osalta.

 

 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä:

 

 Selvitystä on täydennetty nuorten työpajatoiminnan hen­ki­lös­tön osalta.

 

Kunnanjohtaja: Hyväksytään täydennetty selvitys. Varataan oikeus täy­den­tää selvitystä vuoden 2022 loppuun saakka.

 

Kunnanhallitus: Hyväksyttiin

 

 

Kunnanhallitus 05.09.2022     

 

Asianumero: 63/03.03/2022

 

Valmistelija Asiahallintavastaava Jaana Koski, p. 050 316 8773.

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 24.8.2022 päivätty kirje liitteineen on tämän kokousasian liitteenä.

 

Hyvinvointialue pyytää kunnalta seuraavia asioita:

 

  1. Kunnan täytyy tarkistaa, että se edelleen esittää listauksessa olevien sopimusten siirtämistä hyvinvointialueelle. Jos listaus sisältää sopimuksia, joita kunta ei enää esitä siirtyväksi, tulee kunnan merkitä nuo sopimukset listaukseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jo päättyneet sopimukset.

 

  1. Näistä edellä 1-kohdassa siirrettäväksi esitettävistä sopimuksista kunnan tulee tehdä päätös ao. toimielimessä. Mikäli jotakin sopimusta ei ole käsitelty kunnassa 23.9.2022 mennessä, kunnan tulee merkitä tästä tieto listaukseen.

 

  1. Kunnan täytyy viimeistään 23.9.2022 palauttaa tarkistettu Excel-listaus. Lisäksi kunnan tulee ilmoittaa tieto siitä, mitkä toimielimet ovat siirtyviä sopimuksia käsitelleet ja käsittelypäivät. Tietoa toimielinkäsittelyistä ja niiden ajankohdista ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa sopimuskohtaisesti.

 

Lisäksi hyvinvointialue vaatii  VPL 13 §:n mukaisesti asiakaskohtaisten sopimusten siirtämistä hyvinvointialueen Cloudiaan.

 

Tyrnävän kunta on käsitellyt kaikki tällä hetkellä Cloudiassa olevat sopimukset asianomaisissa toimielimissä (viimeisin käsittely KHALL § 159 20.6.2022). Liitteenä olevaan taulukkoon on merkitty tällä hetkellä tiedossa olevat ei-siirrettävät sopimukset. Mahdolliset puuttuvat sopimukset lisätään Cloudiaan syksyn 2022 aikana. Asiakaskohtaisten sopimusten siirto hyvinvointialueen Cloudiaan aloitetaan syyskuussa 2022.

 

Valmistelijan päätösehdotus:

 

Tyrnävän kunta ehdottaa hyvinvointialueen toimittaman Excel-listauksen sopimusten siirtämistä hyvinvointialueelle liitteenä olevan päivitetyn taulukon mukaisesti.

 

Asiakaskohtaiset sopimukset siirretään viranhaltijatyönä hyvinvointialueen Cloudiaan vuoden 2022 aikana. Myös muita sopimuksia päivitetään tarvittaessa hyvinvointialueen Cloudiaan.

 

30.6.2022 jälkeen Cloudiaan siirretyt sopimukset käsitellään kunnanhallituksessa Tyrnävän kunnanvaltuuston valtuutuksen mukaisesti (KVALT § 7 21.2.2022).

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan päätösesityksen.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: