Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tyrnävän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 36


Liite 1 kehittämispäällikön lausunto / Usvaranta

 

 

Suunnittelutarvehakemus tilalle Usvaranta RN:o 2:4

 

Kunnanhallitus 19.02.2024 § 36  

27/10.03.00.03/2024  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Jouko Parviainen, p. 040 4866 702

 

Haetaan poikkeamislupaa yleiskaavamääräyksestä kiinteistöllä

859-415-2-4 olevalle vapaa-ajan rakennukselle ja sen muuttamiselle asuinrakennukseksi. Rakennus sijaitsee Temmesjokivarressa, osoitteessa Mikkolan Myllytie 4. Alueella on voimassa Oulun Seudun YK 2020. 

 

Naapureita (6) on kuultu henkilökohtaisesti. Huomautuksia rakennushankkeen takia ei ole jätetty.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §:

" Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella" mukaan rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Lisäksi rakentamisen tulee olla sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta ja tulee olla myös sopivaa maisemallisesta näkökulmasta eikä se saa vaikeutta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

 

Oulun seudun yleiskaava 2020

 

Alue on osoitettu A-1 kaavamerkinnällä asumisen alueeksi; kylärakennetta, maaseutumaista asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja tukevaksi. Kyläkeskusten alueilla uudet rakennukset tulee sijoittaa olevaa rakennetta täydentäen siten, että ympäröivä rakennuskanta, kyläkuva ja yhteydet oleviin palveluihin otetaan huomioon. Näin tapahtuvalla rakenteen täydentämisellä tuetaan kylien elinvoimaisuutta. Alueen vesihuolto on järjestettävä siten, ettei jätevesien käsittelystä aiheudu ympäristöhaittaa. Maiseman kannalta tärkeät pellot tulee säilyttää rakentamattomina, koska avoin peltomaisema on yksi maaseutumaisen kylän keskeisistä ominaispiirteistä.

 

Kunnan kaavoituksesta vastaava kehittämispäällikkö on hankkeen osalta antanut lausunnon. Hän puoltaa hakemusta. 

 

Rakennustarkastaja: 

 

Rakennus ja rakennuspaikka täyttävät pysyvälle asumiselle asetetut määräykset. Kohteelle on laadittu energiatodistus, jossa on annettu suositukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Käyttötarkoituksen muutos ei vaaranna alueen luonto- ja maisema-arvoja. Vesi-, jätevesi- ja jätehuolto täyttävät vakituiselle asunnolle asetetut vaatimukset, jätevedet ohjataan umpisäiliöön. Liikenneyhteydet ovat kunnossa ja pelastustoimen pääsy tontille on turvattu. 

 

Käyttötarkoituksen muutos täyttää riittävässä laajuudessa Tyrnävän rakennusjärjestyksessä määritellyt ehdot sekä MRL 137 §:n edellytykset. Edellä mainittuun perustuen esitän, että kunnanhallitus myöntää hankkeelle poikkeamisluvan.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Vesa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeamisluvan rakennustarkastajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksestä perittävä maksu on 500 euroa ja sen maksaa hakija.

Päätös annetaan välittömästi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen julkipanosta lukien, jonka kuluessa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.